XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»: запрошуємо до участі - Факультет фінансово-економічної і професійної освіти

XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»: запрошуємо до участі

Факультет фінансово-економічної і професійної освіти > Анонси кафедри професійної освіти > XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»: запрошуємо до участі

Запрошуємо Вас взяти участь у

XIII Міжнародній науково-практичній конференції

«Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою»

(м. Переяслав, 23-24 квітня 2020 р.)

Наукові напрями роботи конференції:

Секція 1. Нова економіка, нова індустріалізація, «розумне» зростання.
Секція 2. Політична економія як методологічна основа розвитку національних економік.
Секція 3. Економіка знань, інноваційна економіка.
Секція 4. Бюджетування соціальної сфери.
Секція 5. Розвиток ринкової економіки на постсоціалістичному просторі.
Секція 6. Глобалізація національних економік.
Секція 7. Фінанси, грошовий обіг, кредит.
Секція 8. Соціально-економічний розвиток регіонів.
Секція 9. Професійна освіта для сталого розвитку суспільства.

Термін надання матеріалів конференції – до 15 березня 2020 року.

Реєстраційна форма!

Інформаційний лист!

XIII Международная научно-практической конференции «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой»

(г. Переяслав, 23-24 апреля 2020 г.)

 

Научные направления работы конференции:

Секция 1. Новая экономика, новая индустриализация, «умный» рост.

Секция 2. Политическая экономия как методологическая основа развития национальных экономик.

Секция 3. Экономика знаний, инновационная экономика

Секция 4. Бюджетирование социальной сферы.

Секция 5. Развитие рыночной экономики на постсоциалистическом пространстве.

Секция 6. Глобализация национальных экономик.

Секция 7. Финансы, денежное обращение, кредит.

Секция 8. Социально-экономическое развитие регионов.

Секция 9. Профессиональное образование для устойчивого развития общества.

XIII International Scientific and Practical Conference «The terms of economic growth in countries with a market economy»
(Pereiaslav, April 23-24, 2020)

 

Scientific directions of the Conference:

Section 1. New economy, new industrialization, “smart” growth.
Section 2. Political economy as a methodological basis for the national economies development.
Section 3. Knowledge economy, innovation economy.
Section 4. Budgeting of social sphere.
Section 5. Market economy development in the post-socialist area.
Section 6. Globalization of national economies.
Section 7. Finance, money turnover and credit.
Section 8. Socio-economic development of the regions.
Section 9. Professional education for sustainable development of society.

Оргкомітет

Залишити коментар

Перейти до вмісту